……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Regulamin eSklepu  

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego.  

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin [Regulamin] określa zasady korzystania ze sklepu internetowego [Sklep] prowadzonego pod adresem URL www.byBijou.pl, lub adresami będącymi jego rozszerzeniem czy kontynuacją, prowadzonego przez: 
  Bijou s.c., adres rejestracji działalności gospodarczej: ul. Bema 40c, 11-200 Bartoszyce , NIP 7432032453, REGON 367554978; rejestr do którego wpisany jest przedsiębiorca: Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra właściwego ds. gospodarki.  
 2. Warunkiem skorzystania z oferty Sklepu jest akceptacja postanowień Regulaminu oraz przestrzeganie zawartych w nim zasad przed wykonaniem zakupu. Klientowi zaleca się zapoznanie z treścią Regulaminu jeszcze przed podjęciem działań zakupowych lub założenia konta.  
 3. W celu uzyskania informacji na temat Sklepu oraz wszystkich zagadnień z nim związanych można skontaktować się z nami:  
  a) dzwoniąc pod numer telefonu: +48 579 829 835 od poniedziałku do soboty w godzinach 09:00-20:00, za wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy (koszt połączenia zgodnie ze stawkami operatora ponosi dzwoniący)  
  b) drogą mailową: kontakt@byBijou.pl 
  c) wypełniając formularz kontaktowy na stronie https://byBijou.pl/kontakt/ 
  d) w siedzibie głównej firmy Bijou.

  Zamawianie

 1. Produkty oferowane w Sklepie Kupujący może nabyć poprzez zamówienie wybranego produktu lub produktów bezpośrednio w Sklepie, skutkujące zawarciem umowy na odległość a także obowiązkiem zapłaty za zamawiany produkt,  
 2. Kupującemu dokonującemu zamówienia w Sklepie zaleca się rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie wszystkich przewidzianych w formularzu zamówienia rubryk w celu uniknięcia ewentualnych nieprawidłowości w procesie. 
 3. Kupujący składając zamówienie, płatności może dokonać poprzez jedną z opisanych w §3 Regulaminu form,  
 4. W przypadku wyboru formy płatności o których mowa w §3 ust. 1a i 1b przystąpienie do realizacji zamówienia dla klienta następuje po otrzymaniu zapłaty na konto firmy,  
 5. Realizacja zamówień złożonych w dni powszednie po godzinie 15, w soboty, w niedziele oraz w święta rozpoczęta zostanie następnego dnia roboczego,  
 6. Jeżeli Kupujący złożył w Sklepie kilka zamówień w różnym czasie i o rożnych terminach realizacji, mogą one zostać zrealizowane łącznie w jednej przesyłce, pod warunkiem wcześniejszego kontaktu Kupującego i zamówień, które nie zostały skierowane jeszcze do pakowania. Termin realizacji zbiorczego zamówienia zostanie wyznaczony na podstawie tego, które elementy realizacji będą najbardziej czasochłonne.  
 7. Warunki realizacji zamówień opisane w niniejszym punkcie dotyczą jedynie przesyłek na terytorium Polski. Zamówienia zagraniczne i ich warunki będą ustalane na drodze indywidualnego porozumienia z Kupującym.  
 8. Ze względów bezpieczeństwa transakcji dla obu stron, zaleca się odbiór osobisty w wybranym Salonie przez Kupującego w przypadku zamówien o dużej wartości.   

  Płatności
 1. Płatność przez kupującego za zamówienie w Sklepie może nastąpić w formach:  
  a) płatność w postaci tradycyjnego przelewu pocztowego lub przelewu na rachunek bankowy firmy: 
  Bijou s.c.  
  Bema 40c 
  11-200 Bartoszyce  
  numer rachunku w Millenium Bank: 53116022020000000328679015 
  a) płatność on-line za pośrednictwem serwisu Przelewy24 
   
   Odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne
 1. Produkty oferowane w Sklepie są nowe oraz pozbawione wad fizycznych lub prawnych. 
 2. Bijou jest odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne zakupionych za pośrednictwem Sklepu produktów [Rękojmia] względem Kupującego, jeśli do stwierdzenia tych wad doszło w terminie do dwóch lat licząc od dnia wydania produktu Kupującemu.  
 3. W przypadku stwierdzenia wad produktowych Kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu nie później niż w terminie maksymalnie roku, licząc od dnia zakończenia okresu obowiązywania Rękojmi.  
 4. Zgłoszenia z tytułu Rękojmi należy dokonać poprzez jeden z poniższych kanałów kontaktu:  
  a) Dzwoniąc pod numer telefonu: +48 579 829 835 , od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00-20.00, za wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy (koszt połączenia zgodnie ze stawkami operatora)  
  b) Drogą mailową na adres: kontakt@byBijou.pl. 
  c) Wypełniając formularz kontaktowy na stronie https://byBijou.pl/kontakt/.  
  d) W wybranym Salonie. 
 5. Wszelkie roszczenia z tytułu Rękojmi firma Bijou rozpatrywać będzie w terminie 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia.  
 6. W przypadku zaistnienia wady produktowej Kupujący może:  
  a) Odstąpienia od umowy,  
  b) Złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny, 
  c) Żądać naprawy produktu, 
  d) Żądać wymiany wadliwego produktu na nowy. 
 7. Uprawnienia opisane w ust. 6a i 6b niniejszego paragrafu nie mają zastosowania, jeżeli firma Bijou zaproponuje niezwłoczną i bez nadmiernych niedogodności naprawę wadliwego towaru lub wymianę na produkt nowy, pozbawiony wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli wadliwy produkt był już wymieniany lub naprawiany. Wyjątkiem jest sytuacja. w której doprowadzenie do zgodności z umową w wybrany przez Kupującego sposób wymagałoby nadmiernych kosztów lub byłoby niemożliwe.  
 8. W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej wadliwego produktu zaleca się precyzyjne i szczegółowe opisanie wady. Bardziej precyzyjny opis pozwoli na szybsze zweryfikowanie źródła wady i przeprocesowanie reklamacji klienta. 
 9. W przypadku stwierdzenia, iż uszkodzenie produktu jest skutkiem wady, do której doszło z winy po stronie Kupującego, w tym z tytułu nieprawidłowej eksploatacji, Bijou skontaktuje się z kupującym w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy lub wymiany.  
 10. Poza powyższym wybrane produkty oferowane przez Bijou objęte są gwarancją:  
  a) Objęcie konkretnego produktu gwarancją nie wyłącza, nie ogranicza, ani też nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z tytułu rękojmi.  

  Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z postanowieniami art. 27 ustawy o prawach konsumenta Kupującemu będącemu konsumentem w przypadku dokonania zakupu w Sklepie w trybie on-line, opisanym w §2, ustęp 1 Regulaminu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z umowy na odległość z firmą Bijou.  
 2. Odstąpienie od umowy następuje po złożeniu przez Kupującego wypełnionego oświadczenia, które zostanie wysłane poprzez formularz kontaktowy na stronie: https://byBijou.pl/kontakt/ lub na adres kontakt@byBijou.pl 
 3. Kupujący ma prawo złożyć odstąpienie od umowy maksymalnie w terminie 14 dni, licząc od dnia odebrania zamówienia przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.  
 4. Kupujący, który odstępuje od umowy ma obowiązek zwrócić zakupiony produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Produkt należy odesłać na adres: 
  Bijou s.c.,  
  ul. Bema 40c 
  11-200 Bartoszyce 
 5. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w sytuacji, kiedy przedmiotem zamówienia są towary wykonane na indywidualne zamówienie Kupującego. 
 6. W przypadku zwrotu Kupujący ponosi odpowiedzialność za pomniejszenie wartości produktu, w rezultacie korzystania z niego w sposób wykraczający poza ten konieczny do stwierdzenia jego podstawowych cech lub charakteru. 

  Postanowienia końcowe
 1. W przypadku zmian dokonanych przez firmę Bijou w niniejszym Regulaminie, użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo do złożenia na adres: kontakt@byBijou.pl lub przesłanie w formie pisma na adres: Bijou s.c., Bema 40c, 11-200 Bartoszyce oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu. Oświadczenie to będzie jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług, o których mowa w Regulaminie. Oświadczenie można złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał informację o zmianie Regulaminu. 
 2. Powyższe nie dotyczy zawartych do dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, zobowiązaniach stron, które to będą realizowane na dotychczas obowiązujących zasadach, chyba, że użytkownik zażąda stosowania w stosunku do przedmiotowego zobowiązania zmienionych warunków Regulaminu.