……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Polityka prywatności  

(w kontekście art. 13 Rozporządzenia RODO)  

Administrator 

Administratorem danych osobowych jest Bijou s.c. 

adres rejestracji działalności gospodarczej: Bema 40c, 11-200 Bartoszyce 

NIP 7432032453 , REGON 367554978  , Telefon: +48 579 829 835  , Adres e-mail: kontakt@byBijou.pl 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Firma Bijou wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych klientów. We wszystkich sprawach związanych z tym zagadnieniem zapraszamy do kontaktu poprzez:  

 • adres email: kontakt@byBijou.pl 
 • adres pocztowy: INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH BIJOU, Bema 40c, 11-200 Bartoszyce 
 • spotkanie w miejscu głównego wykonywania działalności (po uprzednim ustaleniu terminu) 


Na jakiej podstawie prawnej firma Bijou przetwarza moje dane osobowe?  

 • Bijou przetwarza dane osobowe, jedynie w celu wykonania umowy zawartej z Kupującym lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, jeszcze przed zawarciem umowy (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „b)” RODO); 
 • Przetwarzanie wynika również z ciążących na firmie Bijou obowiązków prawnych np. dla celów podatkowych lub z tytułu odpowiedzialności za produkt wadliwy (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „c)” RODO); 
 • Przetwarzanie danych osobowych jest ponadto niezbędne do specyficznych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „f)” RODO); 
 • Bijou przetwarza również dane w wyniku dobrowolnej zgody osoby zainteresowanej (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „a)” RODO). 


W jakim celu będą przetwarzane moje dane osobowe? 

 • W celu realizacji umów sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie firmy Bijou lub usług powiązanych ze sprzedażą, w tym również proces dostawy zamówienia; 
 • W celu przeprowadzenia procesów rękojmi za wady, gwarancyjnych lub innych przypadków niezgodności towaru z umową; 
 • W celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w skład których wchodzi dokonywanie transakcji i zapewnienia obsługi systemów płatniczych za zamówienia w sklepie internetowym Bijou, prowadzonym pod adresem https://Bijou.pl/; 
 • W celu ochrony, zarządzania i obsługi konta klienta w systemie teleinformatycznym firmy Bijou, a także w sklepie internetowym Bijou, prowadzonym pod adresem https://Bijou.pl/; 
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa umów sprzedaży zawieranych z Bijou lub świadczonych przez Bijou lub strony trzecie usług powiązanych ze sprzedażą, w tym firm świadczących usługi kurierskie; 
 • W celu prowadzenia przez Bijou działań skierowanych na podnoszenie jakości oferty lub poziomu świadczenia usług; 
 • W celu organizacji przez firmę Bijou programów lojalnościowych, konkursów, akcji promocyjnych lub innych działań marketingowych; 
 • W celu ulepszania propozycji reklam lub ofert o charakterze marketingowym dla klientów, w tym przy użyciu technik zautomatyzowanego przetwarzania lub profilowania; 
 • W celu obsługi zgłoszeń, kierowanych do Bijou; 
 • W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia lub obrony roszczeń dotyczących firmy Bijou; 
 • W celu prowadzenia działań marketingowych wykonywanych za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji jak i w formie marketingu bezpośredniego. 


Jakimi uprawnieniami dysponuje osoba, której dane przetwarza Bijou? 

W zależności od podstawy prawnej, na mocy której Bijou przetwarza dane osobowe, osobie, której dane są przetwarzane przysługują wybrane z następujących uprawnień: 

 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, które może być złożone w dowolnym momencie; 
 • Prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
 • Prawo do przeniesienia danych do wskazanego administratora; 
 • Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 
 • Prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym informacji dotyczących:  
 • Danych posiadanych przez Bijou  
 • Celu i sposobu przetwarzania 
 • Odbiorców, którym zostały udostępnione dane 
 • Źródła pochodzenia danych, jeżeli nie zostały one zebrane przez Bijou 

 

Do kogo wnieść skargę ? 

Wszelkie skargi związane z przetwarzaniem przez Bijou danych osobowych należy wnosić do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (do dnia 25 maja 2018 roku) lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018 roku): 


Kto, poza Bijou, może uzyskać dostęp do danych osobowych ? 

Firma Bijou udostępnia dane osobowe podmiotom przetwarzającym oraz stronom trzecim w zakresie, jaki jest niezbędny do prawidłowej organizacji prowadzonej działalności. Oznacza to, że dostęp do danych mogą otrzymywać od administratora podmioty świadczące usługi wspomagające proces promocji, sprzedaży lub świadczenia usług przez firmę Bijou, w tym przy wykorzystaniu narzędzi automatycznych. Udostępnianie odbywa się każdorazowo wyłącznie w ramach przysługujących uprawnień administratorowi, a także w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne (umowy). 

Dane osobowe mogą być również przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W każdym z takich przypadków zastosowanie mają adekwatne zabezpieczenia w postaci klauzul umownych. 

Właściwe i upoważnione organy w ramach nadanych im uprawnień mogą również uzyskać dostęp do przetwarzanych przez Bijou danych.  

Okres przechowywania danych 

Dane osobowe Bijou przechowuje przez okres: 

 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1, lit „b)” i „c)” RODO z dniem upływu najodleglejszego terminu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności podatkowych, rachunkowych lub z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej; 
 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1, lit „a)” i „f)” RODO w tym dla celów związanych z działalnością marketingową, z dniem zaprzestania prowadzenia działalności przez Bijou, lub dniem wycofania zgody na przetwarzanie, bądź złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.  

 

Automatyczne przetwarzanie danych w Bijou 

Bijou przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym również przy wykorzystaniu profilowania klienta. Otrzymane w procesie przetwarzania informacje pomagają firmie lepiej dopasować oferty do indywidualnych preferencji klientów. 

Działanie takie nie tworzy wobec osoby objętej profilowaniem żadnych skutków prawnych. 

Czy podanie danych jest obowiązkowe ? 

Podanie danych osobowych, które Bijou uzyskuje aby: 

 • Zrealizować zawartą z klientem umowę 
 • Podjąć działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, jeszcze przed zawarciem umowy 
 • Wypełnić obowiązek prawny ciążący na Bijou 


Jest konieczne. We wszystkich tych przypadkach brak następujących danych: 

 • imię i nazwisko,  
 • adres zamieszkania 
 • adres e-mail 
 • nr telefonu,  
 • adres dostawy (jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania)  

 skutkował będzie brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne 

 Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora 

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (poprzez certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Warunki techniczne użytkowania eSklepu  

W trosce o zgodny ze swoim przeznaczeniem i w pełni zabezpieczony sposób użytkowania Sklepu, wszystkim jego użytkownikom zaleca się stosowanie następujących zasad:  

 1. Warunkiem koniecznym dostępu i możliwości dokonywania zakupów w Sklepie jest posiadanie połączenia internetowego. W zakresie korzystania z sieci Internet zalecamy korzystanie z bezpiecznych i pewnych punktów i źródeł, w szczególności obsługiwanych przez wiarygodnych operatorów lub dostawców.  
 2. Celem korzystania ze Sklepu zalecamy używanie oprogramowania posiadającego aktualne wsparcie producenta oraz zainstalowane najnowsze aktualizacje. W poszczególnych urządzeniach z obsługą konkretnych oprogramowan:  
  – w przypadku systemu operacyjnego Windows zalecamy wersję 7 lub nowszą, 
  – w przypadku systemu operacyjnego Android zalecamy wersję 5.0 lub nowszą, 
  – w technologii Java zalecamy wersję 8 lub nowszą, wraz z aktualnymi aktualizacjami, 
  – w technologii Adobe Flash wersję 17 lub nowszą, wraz z aktualnymi aktualizacjami. 
 3. W zakresie przeglądarki internetowej za pomocą której klient loguje się do Sklepu rekomendujemy używanie następujących przeglądarek:  
  – Google Chrome w wersji 41 lub nowszej,  
  – Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, 
  – Mozilla Firefox w wersji 37 lub nowszej, 
  – Opera w wersji 28 lub nowszej, 
  – Safari w wersji 8 lub nowszej. 
 4. Każda z używanych przeglądarek powinna stosować bezpieczny protokół szyfrowania SSL.  
 5. W celu usprawnienia użytkowania Sklepu oraz przyśpieszenia dostępu do niego zaleca się akceptację plików cookies.